Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Ρύθμιση υπεραριθμιών

Η ρύθμιση των υπεραριθμιών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 50/1996 (ΦΕΚ 45/τ. A’/08-05-1996), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ΠΔ 100/1997 (ΦΕΚ 94/τ. Α’/22-05-1997).


Υπεραριθμία

Άρθρο 14
Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών.
(Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94 τ.Α΄) άρθρο 12 )
1. Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν:
α) Σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση αυτών ή άλλη αιτία.
β) Σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση αυτών, από μετατροπή λυκείων σε λυκειακές πράξεις ή από μείωση των τμημάτων των μαθητών ή άλλη αιτία.
Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται.
2. Τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια, μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 9, 11, 12 και 13 του διατάγματος αυτού συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.
3. Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:
α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
β) Στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
ι) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.
ιι) από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετήθηκαν στα ιδρυθέντα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 6 του Ν.2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α`), και προέρχονται από τα τέως Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (Τ.Ε.Λ.) και τα τέως Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (Ε.Π.Λ.), λογίζονται τοποθετηθέντες σε αυτά από την αρχική τους τοποθέτηση στα τέως Τ.Ε.Λ. και Ε. Π.Λ., που μετατράπηκαν σε Ενιαία Λύκεια κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α")
(Όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 1 του Π.Δ. 269 / 2000)
4. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ημερών.
5. Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:
………………………………….
6. Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:
α) Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν, κατ` απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.
Όταν η υπεραριθμία σε λύκεια μιας περιοχής οφείλεται σε ίδρυση ΕΠΛ όπου και μετακινούνται οι μαθητές των λυκείων οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν κατ` απόλυτη προτεραιότητα στο ΕΠΛ με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.
β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ` απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης”.
γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγουμένων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται ύστερα από δήλωσή τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.
7. Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985.
Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους.
8. Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.Δ. Οι διατάξεις που προβλέπουν συνυπολογισμό του χρόνου απόσπασης στην οργανική θέση εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.
9. Οι διατάξεις της παραγράφου 3, βii και της παραγράφου 7 εδάφ. Β και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπ/κοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές υπεραριθμίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
10. Για το χαρακτηριστικό εκπ/κού ως υπεράριθμου και την άρση της υπεραριθμίας αυτού, δεν απαιτείται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρα. 1 του άρθρου 8 του παρόντος Π.Δ. 50/96.
11. Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού εξαιρούνται όσοι έχουν μετατεθεί με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Π.Δ. καθώς και όσοι έχουν διοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1143/81 και διανύουν την τριετία υποχρεωτικής παραμονής τους στο δυσπρόσιτο σχολείο.
12. Οι εκπαιδευτικοί των πειραματικών, των μουσικών σχολείων καθώς και των σχολείων των Αποδήμων Ελληνοπαίδων και των Σ.Μ.Ε.Α. Β/θμιας Εκπ/σης χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι από τα αρμόδια κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου αυτού. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι εφόσον δεν είναι δυνατή η μετάθεσή τους σε ίδιο σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης μετατίθενται χωρίς αίτησή τους υποχρεωτικά στην ίδια περιοχή μετάθεσης της έδρας του σχολείου στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι και τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μετατίθενται σε σχολεία της ίδιας περιοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Π.Δ. Επίσης οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για μετάθεση σε ίδιο ή άλλο σχολείο, Πειραματικό, Μουσικό, Σ.Μ.Ε.Α. ή Σχολείο Αποδήμων Ελληνοπαίδων, κατά περίπτωση της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης. Οι αιτήσεις τους κρίνονται κατά προτεραιότητα πριν από τη διαδικασία των μεταθέσεων στα σχολεία αυτά.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04
Ύστερα από την ανακοίνωση των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2008 και αναφορικά με τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04, σας γνωρίζουμε ότι:
1) Η κρίση και άρση της υπεραριθμίας των εν λόγω εκπαιδευτικών θα γίνει ενιαία στον κλάδο.
2) Οι τοποθετήσεις όμως και οι βελτιώσεις στον κλάδο ΠΕ04 θα γίνουν κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με την αριθμ. 14520/Δ2/4-2-2008 εγκύκλιο για υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων. Τυχόν κενά μετά την προηγούμενη διαδικασία θα καλυφθούν λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα δεύτερης ανάθεσης. Τέλος τα λειτουργικά κενά που θα προκύψουν με την έναρξη του νέου σχολικού έτους θα δίνονται σε εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου και ειδικότητας με τον εκπαιδευτικό που αντικαθίσται.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών
Σε συνέχεια του Φ.361.23/7/Δ1/672/6-2-2001 εγγράφου μας αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και ύστερα από ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, σας πληροφορούμε τα εξής :
1. Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν.1566/85 έχει εφαρμογή μόνο για τις περιπτώσεις κατάργησης ή συγχώνευσης δημοτικών σχολείων.
2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που προκύπτει υπεραριθμία ρυθμίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96 περί μεταθέσεων (ΦΕΚ 45/96 τ.Α`) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97.
Στην περίπτωση ομοιόβαθμων εκπ/κών υπεράριθμος χαρακτηρίζεται αυτός που έχει το λιγότερο πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό. Αν και ο πλεονάζων χρόνος είναι ίδιος τότε υπεράριθμος χαρακτηρίζεται ο εκπ/κός που συγκεντρώνει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

Παρέχονται διευκρινίσεις για τις υπεραριθμίες και τις προτεραιότητες τοποθέτησης των εκπαιδευτικών
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, ως προς τις υπεραριθμίες εκπαιδευτικών, τις προτεραιότητες και τη διαδικασία τοποθέτησής τους σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κρίνουμε αναγκαίο να σας γνωστοποιήσουμε τα ακόλουθα:
Α. Τα ζητήματα που σχετίζονται με τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996, όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί - συμπληρωθεί μεταγενέστερα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/1999 και το άρθρο 1 του Π.Δ. 269/2000. Από τις προαναφερόμενες διατάξεις ειδικότερα δε, της παρ. 1 εδάφιο (β), προσδιορίζονται με σαφήνεια οι περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. Στο ειδικότερο ερώτημα αν οι υπεραριθμίες που προκύπτουν από κατάργηση ή συγχώνευση τομέων στα ΤΕΕ, εμπίπτουν στην διάταξη αυτή, η απάντηση είναι καταφατική καθόσον στη σχετική διατύπωση «ή άλλη αιτία» περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι περιπτώσεις από τις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν υπεραριθμίες. Για την ύπαρξη υπεραριθμίας αποφαίνεται σε κάθε περίπτωση το οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο με ή χωρίς αίτηση του εκπαιδευτικού. Η διαδικασία για τον χαρακτηρισμό εκπαιδευτικών ως υπεράριθμων προσδιορίζεται με σαφήνεια στην παρ. 3 του προαναφερθέντος άρθρου, όπως ισχύει, και δεν απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να αξιολογούνται από τα συμβούλια τα στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή κλάδου κάθε σχολικής μονάδας στην οποία προκύπτουν υπεραριθμίες, έτσι ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται να είναι επαρκώς νομικά αιτιολογημένες για να μην αμφισβητούνται από τους ίδιος τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Σε περίπτωση ένστασης επιβάλλεται να εξετάζονται και να αιτιολογούνται οι αναφερόμενοι λόγοι ιδίως στην περίπτωση της απόρριψης, ώστε και ο ενδιαφερόμενος να μην θίγεται και οι σκοποί. που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος να εξυπηρετούνται. Από τις διατάξεις της παρ. 6 του προαναφερόμενου άρθρου προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους και με κριτήριο το σύνολο των μονάδων μετάθεσης. Η τοποθέτηση γίνεται καταρχήν στο νέο σχολείο που ιδρύεται λόγώ μετακίνησης μαθητών και στη συνέχεια σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο που κρίθηκαν υπεράριθμοι και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε θέσεις σχολείων όμορης ομάδας της ίδιας περιοχής μετάθεσης. Ακόμη, από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει ότι άσοι εκπαιδευτικοί έχουν χαρακτηρισθεί υπεράριθμοι και δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν με την παραπάνω διαδικασία μπορούν, ύστερα από δήλωση τους να τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής με την διαδικασία του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/1996 συγκρινόμενοι στην περίπτωση αυτή με όλους τους εκπαιδευτικούς ήτοι με όσους αναφέρονται στις κατηγορίες της παρ. 8 του άρθρου 15 του διατάγματος.
Σε ερώτημα αν οι υπεράριθμοι που χαρακτηρίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 14 παρ. 1 (β), 3 και 4 του Π.Δ. 50/1996, εξομοιώνται ως προς κάθε συνέπεια, με όσους ευρίσκονται ως υπεράριθμοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 12 του αυτού ως άνω προεδρικού διατάγματος, η απάντηση είναι αρνητική. Η άποψη μας αυτή στηρίζεται τόσο στην γραμματική διατύπωση όσο και στην σειρά των άρθρων που ρυθμίζουν τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση πρόθεση του νομοθέτη είναι να υπάρξει τακτοποίηση άμεσα και κατά απόλυτη προτεραιότητα όλων εκείνων των εκπαιδευτικών που χαρακτηρίζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 ως υπεράριθμοι. Στην περίπτωση όμως που δεν καταστεί δυνατή η τοποθέτησή τους, τοποθετούνται με τη διαδικασία του άρθρου 15. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή και με τις διατάξεις του άρθρου αυτού η τοποθέτηση όλων των κατηγοριών των εκπαιδευτικών που ορίζονται αναλυτικά στην παρ.8, παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση των περιφερειακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά, σύμφωνα με όσα ορίζονται. Ο χαρακτηρισμός εκπαιδευτικού ως υπεράριθμου έχει προσωρινό χαρακτήρα και διαρκεί μέχρις ότου είτε τοποθετηθούν σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα κατά τη διαδικασία του άρθρου 14, είτε δεν τοποθετηθούν και αποδεχθούν με δήλωση τους την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 15.
Β. Ως προς την προτεραιότητα και τη διαδικασία τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επισημαίνουμε ότι από το σύνολο των ρυθμίσεων του Π.Δ. 50/1996, όπως ισχύει ιδίως δε του άρθρου 14 παρ. 6, προκύπτει με σαφήνεια ότι σε κάθε περίπτωση προηγούνται για τοποθέτηση σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά και με τη σειρά που ορίζεται από τις διατάξεις αυτές, (θέσεις σε σχολεία ίδιας ομάδας, θέσεις σε σχολεία όμορης ομάδας), όσοι έχουν χαρακτηρισθεί υπεράριθμοι με τη διαδικασία του εν λόγω άρθρου και ακολουθούν οι κατηγορίες του άρθρου 15 παρ. 8 με την σειρά που αναφέρονται. Είναι προφανές ότι κατά την εξέταση των αιτήσεων τοποθέτησης των ενδιαφερομένων των κατηγοριών αυτών θα πρέπει να τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας όπως προσδιορίζεται στο άρθρο13.
Για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών αυτών εκδίδεται απόφαση του προϊσταμένου, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου με βάση τα κενά που απομένουν μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων.

Τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με την τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών κατά προτεραιότητα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 6β του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας, όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, εφόσον το επιθυμούν, τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην ίδια ομάδα ή έχουν καταληφθεί από υπεράριθμους εκπαιδευτικούς με περισσότερες μονάδες μετάθεσης οι απομένοντας υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων. αν και πάλι δεν επαρκούν οι κενές θέσεις οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που το επιθυμούν, τοποθετούνται κατά προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους σε κενές θέσεις σχολείων άλλων ομάδων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
Αν οι κενές θέσεις στην ίδια ομάδα σχολείων είναι περισσότερες από τον αριθμό των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και οι εν λόγω εκπαιδευτικοί επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις άλλων σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης τότε συγκρίνονται με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση κατά τη διαδικασία του άρθρου 15 του προαναφερθέντος Π.Δ./τος (σχετ. Άρθρο 14 παρ. 6γ).

Περίληψη Ερωτήματος: Αν κατά την άρση της υπεραριθμίας εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, που γίνεται ύστερα από αίτηση τους.
Προηγείται ο εκπαιδευτικός που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες μετάθεσης ή ο υπαγόμενος στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (πολύτεκνοι).
Επί του ως άνω ερωτήματος, το τμήμα του Ν.Σ.Κ., γνωμοδότησε , κατά πλειοψηφία, ως ακολούθως:
…………………………………………………………………..
Ενόψει των παραταθέντων η γνώμη του τμήματος του Ν.Σ.Κ. επί του τεθέντος ερωτήματος είναι ότι κατά την άρση της υπεραριθμίας , που γίνεται ύστερα από αίτηση των εκπαιδευτικών, προηγείται ο εκπαιδευτικός που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες μετάθεσης και όχι ο υπαγόμενος στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (πολύτεκνος).

ΠΗΓΗ: http://www.exetaseis-asep.com/exetaseis-asep/Nomothesia_Ekpsis/Metatheseis/Yperarithmia.doc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου