Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

Διαδικασία κρίσης διευθυντών σχολικών μονάδων σύμφωνα με το Ν.3848/2010

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ: 52921/Δ2/6-5-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘ69-ΟΜ) διευκρινιστική εγκύκλιο που έστειλε το ΥΠΔΒΜΘ, οι αιτήσεις των υποψηφίων Διευθυντών όλων των σχολικών μονάδων συμπεριλαμβανομένου αυτών της Ειδικής Αγωγής, των Σ.Ε.Κ. και των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. υποβάλλονται από 9-5-2011 έως 25-5-2011 ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία θα αναρτηθεί στη Διεύθυνση, στο Γραφείο Εκπαίδευσης και στο διαδίκτυο.
Με αφορμή αυτή την εγκύκλιο, παρακάτω παρουσιάζονται αποσπάσματα από το Ν.3848/2010 τα οποία αφορούν τη διαδικασία κρίσης η οποία θα ακολουθηθεί.
Για την πλήρωση των θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων,
καταρτίζονται αξιολογικοί πίνακες επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3848/2010 (διαφορετικοί για διευθυντές: Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κλπ). Σύμφωνα με το άρθρο 21 η εγγραφή υποψηφίου σε έναν πίνακα, δεν αποκλείει την εγγραφή του και σε άλλους.
Το άρθρο 11 του Ν.3848/2010 προβλέπει ότι ως διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄ και οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων. Ειδικότερα υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Σ.Ε.Κ. μπορεί να είναι:
·      Για θέσεις διευθυντών γυμνασίων, γενικών λυκείων, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20.
·      Για θέσεις διευθυντών Σ.Ε.Κ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20.
·      Για θέσεις διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων, εφόσον έχουν τα προσόντα τοποθέτησης και διορισμού σε θέσεις προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

Κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. [Ν.3848/2010, Αρ.14]

i) Κριτήριο επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης (ανώτατο όριο 24 μονάδες)
- Διδακτορικό δίπλωμα: 6 μονάδες. 
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 4 μονάδες. 
Τα διδακτορικά διπλώματα και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι μοριοδοτούνται αν το περιεχόμενό τους εντάσσεται στις επιστήμες της αγωγής ή στον επιστημονικό χώρο της αντίστοιχης ειδικότητας ή της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης. Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δεν μοριοδοτείται.
- Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.: 3 μονάδες.
- Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών: 1 μονάδα, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό ή δεν αποτέλεσε προϋπόθεση για απόκτηση πτυχίου εξομοίωσης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για διορισμό και εφόσον δεν υφίσταται η μοριοδότηση της προηγούμενης περίπτωσης
- Βεβαίωση ή πιστοποιητικό επιμόρφωσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.,Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκε ως προσόν διορισμού: 1 μονάδα για κάθε κατηγορία επιμόρφωσης.
- Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1: 2 μονάδες.
- Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 2: 3 μονάδες. 
Αν υπάρχουν πιστοποιήσεις επιμόρφωσης και των δύο επιπέδων μοριοδοτείται μόνον η ανώτερη.
- Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 1,50 μονάδες.
- Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: 2,50 μονάδες. 
Αν ο υποψήφιος κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνον η πιστοποιημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο. Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας. Η γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται με βάση τίτλους που ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π. Δεν μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας που αποτέλεσε ειδικό προσόν διορισμού.

ii) Κριτήριο υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας (ανώτατο όριο 14 μονάδες)
- Υπηρεσιακή κατάσταση: 8 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. 
Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση την εκπαιδευτική υπηρεσία αποτιμώμενη με 0,50 μονάδες για κάθε έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής σχολικού συμβούλου. Χρόνος υπηρεσίας διάρκειας βραχύτερης του έτους μοριοδοτείται με 0,13 μονάδες για κάθε τρίμηνο.
- Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Ειδικότερα:
Ø Άσκηση καθηκόντων παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού συμβούλου, διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., διευθυντή ή προϊσταμένου σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., υπευθύνου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προϊσταμένου διεύθυνσης ή τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 0,50 μονάδες για κάθε έτος.
Η άσκηση καθηκόντων σε κάθε θέση που αναφέρεται  παραπάνω, αποτιμάται με 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, εκτός από την άσκηση καθηκόντων περιφερειακού διευθυντή, διευθυντή ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας, που αξιολογείται με 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Με 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο αξιολογείται και η άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για τη θέση αυτή. Αν ο υποψήφιος άσκησε καθήκοντα: i. διευθυντή και υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. ή προϊσταμένου σχολικής μονάδας ή υπευθύνου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ii. προϊσταμένου διεύθυνσης και προϊσταμένου τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση.
Ø Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών και άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομάρχη ή αντινομάρχη, δημάρχου ή αντιδημάρχου: 0,25 μονάδες για κάθε έτος συμμετοχής και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Παράλληλη συμμετοχή σε συμβούλια δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε θέσεις της προηγούμενης περίπτωσης, δεν υπολογίζονται μονάδες από συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών.
Αν ο υποψήφιος άσκησε καθήκοντα σε περισσότερες θέσεις διοίκησης φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση.
Στην περίπτωση των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης αν ο υποψήφιος έχει ασκήσει έργο σε περισσότερες της μίας θέσεις μοριοδοτείται μόνο η μία.
Ø Ειδικώς για την επιλογή διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε., υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Τμήματα Ένταξης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

iii) Κριτήριο προσωπικότητας − γενικής συγκρότησης (ανώτατο όριο 15 μονάδες)
Το κριτήριο αυτό  αξιολογείται με προσωπική  συνέντευξη των  υποψηφίων  ενώπιον  του συμβουλίου επιλογής, μέσω  της οποίας  εκτιμώνται η προσωπικότητα,  η επαγγελματική ανάπτυξη  και  οι ικανότητες του  υποψηφίου,  όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα  επικοινωνίας,  η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης  πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών,  οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει  τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης  με τη χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν  τα  αξιολογούμενα στοιχεία, όπως φυσική  παρουσία,  επιτεύγματα,  ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες, στάσεις, προσαρμοστικότητα και τη στάθμισή τους  και υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία.
Η διαδικασία  περιλαμβάνει τρεις  φάσεις, την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μια μελέτη περίπτωσης, την εισήγηση από μέλος του συμβουλίου σχετικά με το φάκελο  του  υποψηφίου και  την  παρουσίαση  από τον υποψήφιο του θέματος,  το οποίο έχει επεξεργαστεί.
Η συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής μαγνητοφωνείται για  να  διασφαλίζεται η διαφάνεια.  Με απόφαση του  Υπουργού Παιδείας,  Δια  Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε θέμα σχετικό  με τη διαδικασία της συνέντευξης.
Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης το συμβούλιο επιλογής συνεκτιμά και τα παρακάτω στοιχεία:
α) Τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο  βιογραφικό του  σημείωμα,  τα  οποία  αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες  σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση  εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων  και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά  με την ιδιότητα του εισηγητή,  του μέλους  της επιστημονικής ομάδας  ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό  έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών,  σχετική  με την  εκπαίδευση  διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία,  συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές  ή ομάδες  εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών  οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις και αριστεία. Η εισαγωγική επιμόρφωση του υποψηφίου και οι δραστηριότητες (σεμινάρια, ημερίδες, επιμορφωτικές συναντήσεις κ.λπ.) που αποτελούν υπηρεσιακές υποχρεώσεις  δεν μοριοδοτούνται.
β) Υπόμνημα του  υποψηφίου,  το  οποίο  περιλαμβάνει έκθεση  αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό του έργου  του  σε περίπτωση  επιλογής  του. Για την  αξιολόγηση των στοιχείων του υπομνήματος  ο υποψήφιος δύναται να καταθέσει σχετικά στοιχεία σε παράρτημα. Το συμβούλιο επιλογής  δύναται  να ζητήσει  περαιτέρω  στοιχεία και ιδίως πρακτικά συνεδριάσεων  συλλογικών οργάνων.
Το συμβούλιο επιλογής δύναται με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει  από την περαιτέρω  διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της  συνέντευξης  διαπιστώνεται ότι  δεν  είναι  κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του διευθυντή.

iv) Κριτήριο συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο (ανώτατο όριο 12 μονάδες)
Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με βάση τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου που προβλέπονται κατά νόμο.


Συμβούλιο επιλογής [Ν.3848/2010, Αρ.16]

Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι διευθυντές των Σ.Ε.Κ. επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), στα οποία συμμετέχουν επιπλέον: α)ένας σχολικός σύμβουλος, κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση της εκπαίδευσης και β)ένας διευθυντής σχολικής μονάδας της ίδιας εκπαιδευτικής περιφέρειας, κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση της εκπαίδευσης ή στα παιδαγωγικά και, εφόσον δεν υπάρχει, εκπαιδευτικός με βαθμό Α΄ με σημαντική εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία.
Τα μέλη των περιπτώσεων α΄ και β΄ που αναφέρονται παραπάνω, ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Μέλος συμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμιά φάση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής (παρ.13).


Υποβλητέα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία που ανήκουν οργανικά και θα διαβιβασθούν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της επιλογής τους, είναι τα εξής:
1) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών που εκδίδεται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Διεύθυνση στην οποία ανήκει οργανικά ο υποψήφιος
2) Βιογραφικό σημείωμα.
3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
4) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
5) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται ότι:
α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ.26 τ.Α΄, 9-2-2007).
β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα.


ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ: ΚΛΙΚ ΕΔΩ3 σχόλια:

 1. Η νομοθεσία αναφέρει :

  Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης το συμβούλιο επιλογής συνεκτιμά και τα παρακάτω στοιχεία:
  α) Υπόμνημα του υποψηφίου, το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του.

  ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;
  ΒΑΣ ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
  ΔΡ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Επιτέλους!!!
  Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που αφήνει κάποιος στο blog και σε ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε για αυτό.
  Στην ερώτηση σας τώρα:
  Το κείμενο που παραθέσατε είναι απόσπασμα από το άρθρο 13 του Ν.3848/2010 και αφορά την αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής των σχολικών συμβούλων, αλλά και των διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων, προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ., διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ.
  Όπως γνωρίζετε σε επίπεδο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ο Ν.3848/2010 θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά. Ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύω εγώ το συγκεκριμένο άρθρο του Νόμου (ελπίζω όχι αυθαίρετα), είναι οτι κατα τη διάρκεια της συνέντευξης (ή νωρίτερα απο αυτή) ο κάθε υποψήφιος διευθυντής θα κληθεί να συντάξει:
  - μια έκθεση αυτοαξιολόγησης
  - έναν προγραμματισμό των σχεδίων και των πλάνων του, μόλις αναλάβει τη Διεύθυνση σχολείου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Στο site της Δ.Δ.Ε. Έβρου, έχει αναρτηθεί υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος, το οποίο περιέχει την έκθεση αυτοαξιολόγησης του υποψήφιου διευθυντή, αλλά και τον προγραμματισμό που θα κάνει όταν αναλάβει καθήκοντα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή