Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Σχετικά με την κατάταξη σχολικών μονάδων σε κατηγορίες μετάθεσης (μοριοδότηση) και τον καθορισμό ομάδων και όμορων ομάδων σχολείων

Η πρόταση που κατέθεσα ΕΔΩ.

Με αφορμή το έγγραφο με αρ.πρωτ.: Φ.2.1/12720/27-12-2016 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου που ζητάει τη γνώμη των ΕΛΜΕ και το Π.Δ. 111/2016 (ΦΕΚ 193/Α/18-10-2016), καταθέτω στην εκπαιδευτική κοινότητα τις προτάσεις μου σχετικά με:
i)Την κατάταξη των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου σε κατηγορίες, σύμφωνα με το Π.Δ.111/2016
ii) Τον καθορισμό ομάδων σχολείων και όμορων ομάδων, σύμφωνα με το Π.Δ.50/96 όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από το Π.Δ.100/97
iii) Τις περιοχές μετάθεσης
Παρακαλώ θερμά όλους τους συναδέλφους να μελετήσουν τις προτάσεις μου και να κάνουν τις σχετικές παρατηρήσεις τους, μέχρι τις 9/1/2017 που θα καταθέσω τις προτάσεις μου στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, στο ΠΥΣΔΕ και στις Α΄ και Β΄ ΕΛΜΕ Έβρου. 
i) Κατάταξη των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου σε κατηγορίες, σύμφωνα με το Π.Δ.111/2016[1].

·   Τα σχολεία της Αλεξανδρούπολης (1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο Γυμνάσιο, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο Γενικό Λύκειο, 1ο, 2ο, 3ο ΕΠΑΛ, Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο, ΕΕΕΕΚ, Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Μουσικό Γυμνάσιο, ΣΔΕ) να ανήκουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ (4 μόρια).
·   Το Γυμνάσιο Άνθειας να ανήκει στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε (5 μόρια).
·    Το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Φερών να ανήκουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ (6 μόρια).
·    Το Γυμνάσιο Πέπλου να ανήκει στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ (7 μόρια).
·    Το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Τυχερού να ανήκουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ (7 μόρια).
·    Το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Σουφλίου να ανήκουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η (8 μόρια).
·    Το Γυμνάσιο Λαβάρων να ανήκει στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ (9 μόρια).
·    Τα σχολεία του Διδυμοτείχου (1ο, 2ο Γυμνάσιο, 1ο Γενικό Λύκειο, 1ο ΕΠΑΛ) να ανήκουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ (9 μόρια).
·    Το Γυμνάσιο Μεταξάδων να ανήκει στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑ (11 μόρια).
·    Τα σχολεία της Ορεστιάδας (1ο, 2ο, 3ο Γυμνάσιο, 1ο, 2ο Γενικό Λύκειο, 1ο, 2ο ΕΠΑΛ, ΕΕΕΕΚ, Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, ΣΔΕ) να ανήκουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ (9 μόρια).
·    Το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Νέας Βύσσας να ανήκουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι (10 μόρια).
·    Το Γυμνάσιο Ριζίων να ανήκει στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι (10 μόρια).
·    Το Γυμνάσιο Κυπρίνου να ανήκει στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑ (11 μόρια).
·    Το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Δικαίων να ανήκουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑ (11 μόρια).
·    Το Γυμνάσιο και το Λύκειο Σαμοθράκης να ανήκουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΒ (12 μόρια).
ii)       Καθορισμός ομάδων σχολείων και όμορων ομάδων, σύμφωνα με το Π.Δ.50/96 όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από το Π.Δ.100/97[2].
1η ομάδα: Τα σχολεία της Αλεξανδρούπολης (1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο Γυμνάσιο, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο Γενικό Λύκειο, 1ο, 2ο, 3ο ΕΠΑΛ, Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο, ΕΕΕΕΚ, Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Μουσικό Γυμνάσιο, ΣΔΕ)
2η ομάδα: Γυμνάσιο Άνθειας
3η ομάδα: Τα σχολεία των Φερών (Γυμνάσιο, ΓΕΛ)
4η ομάδα: Γυμνάσιο Πέπλου
5η ομάδα: Τα σχολεία του Τυχερού (Γυμνάσιο, ΓΕΛ)
6η ομάδα: Τα σχολεία του Σουφλίου (Γυμνάσιο, ΓΕΛ)
7η ομάδα: Γυμνάσιο Λαβάρων
8η ομάδα: Τα σχολεία του Διδυμοτείχου (1ο, 2ο Γυμνάσιο, 1ο Γενικό Λύκειο, 1ο ΕΠΑΛ)
9η ομάδα: Το Γυμνάσιο Μεταξάδων
10η ομάδα: Τα σχολεία της Ορεστιάδας (1ο, 2ο, 3ο Γυμνάσιο, 1ο, 2ο Γενικό Λύκειο, 1ο, 2ο ΕΠΑΛ, ΕΕΕΕΚ, Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, ΣΔΕ)
11η ομάδα: Τα σχολεία της Νέας Βύσσας (Γυμνάσιο, ΓΕΛ)
12η ομάδα: Το Γυμνάσιο Ριζίων
13η ομάδα: Το Γυμνάσιο Κυπρίνου
14η ομάδα: Τα σχολεία των Δικαίων (Γυμνάσιο, ΓΕΛ)
15η ομάδα: Τα σχολεία της Σαμοθράκης (Γυμνάσιο, ΓΕΛ)

Ως προς τις όμορες ομάδες, η κάθε ομάδα σχολείων να θεωρείται όμορη με την προηγούμενη και την επόμενή της, με εξαίρεση τη 15η ομάδα που δεν έχει όμορη ομάδα.

iii)    Περιοχές μετάθεσης
Λόγω της τεράστιας έκτασης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, καθώς και της ιδιαιτερότητας του νησιού της Σαμοθράκης, θεωρείται απαραίτητο ο Έβρος να μην αποτελεί μία ενιαία περιοχή μετάθεσης. Θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να χωριστεί σε τρεις διαφορετικές περιοχές μετάθεσης ως εξής:
Α΄ Έβρου: Σχολεία Αλεξανδρούπολης, Άνθειας, Φερών, Πέπλου, Τυχερού, Σουφλίου και Λαβάρων.
Β΄ Έβρου: Σχολεία Διδυμοτείχου, Μεταξάδων, Ορεστιάδας, Νέας Βύσσας, Ριζίων, Κυπρίνου και Δικαίων.
Γ΄ Έβρου: Σχολεία Σαμοθράκης.


[1] Άρθρο 1
1. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του Π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.δ. 39/1998 (Α΄ 43, διόρθωση σφάλματος Α΄ 262), και προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην ως άνω περίπτωση α΄ ως εξής:
 «α) Οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δεκατρείς (13) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ και οι σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δώδεκα (12) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμοδίων Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών και τις εισηγήσεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων αυτών, οι οποίες διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα αρμόδια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, με βάση τα παρακάτω κριτήρια
 (i) τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων,
 (ii) τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών,
 (iii) την οργανικότητα,
 (iv) την απόστασή τους από την έδρα του Νομού,
 (v) τις συγκοινωνιακές συνθήκες και
 (vi) το υψόμετρο
2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 16 του Π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.δ. 39/1998 (Α΄ 43, διόρθωση σφάλματος Α΄ 262) αντικαθίσταται ως εξής:
 «Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ κατηγορίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, υπολογίζονται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 14 μονάδες μετάθεσης, αντίστοιχα».
[2] ΄Αρθρο 5
2. Οι σχολικές μονάδες κάθε περιοχής μετάθεσης κατανέμονται σε ομάδες σχολείων από τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια με βάση τη γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων, την τυχόν συστέγαση, τις συγκοινωνιακές συνθήκες, τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης και κάθε άλλο χρήσιμο κατά την άποψή τους στοιχείο που δικαιολογεί την ένταξη του σχολείου στην ίδια ομάδα. Τα ίδια συμβούλια στη συνέχεια καθορίζουν τις όμορες ομάδες σχολείων με βάση τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων. Οι ομάδες σχολείων και ο χαρακτηρισμός αυτών ως ομορων μπορεί να επαναπροσδιορίζονται από τα περιφερειακά συμβούλια στην αρχή του σχολικού έτους οσάκις απαιτείται ιδίως λόγω αλλαγής των δεδομένων τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τον αρχικό προσδιορισμό τους.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου