Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Η απάντηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στο αίτημα της ΔΑΚΕ

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και τοποθέτηση μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων».  
Σχετ.: το με θέμα «Ανακοίνωση ΔΑΚΕ καθηγητών» ηλεκτρονικό σας μήνυμα

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού[1], σας ενημερώνουμε ότι:
1)    Η υπ’ αριθ. 9781-02-12-2016 (ΑΔΑ:6ΖΓ64653ΠΣ-Υ3Ν) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. Φ.350/104/181441/11-11-2015 (ΦΕΚ 2463/τ.Β΄/16-11-2015) Υπουργικής Απόφασης. Η στην «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» συμπερίληψη, ως ζητούμενου δικαιολογητικού, βιογραφικού σημειώματος[2], δεν αποτελεί νομοθετική πρόβλεψη αλλά έγινε κατ’ εφαρμογή των οδηγιών που παρασχέθηκαν με το υπ’ αριθ. Φ.350/81/197846/Ε3/21-11-2016 (ΑΔΑ: 66ΞΟ4653ΠΣ-6ΙΥ) εγκύκλιο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2) Προκειμένου να συγκροτήσει τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Π/θμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), όπως προκύπτει και από τα αναφερόμενα στο προοίμιο των αντίστοιχων αποφάσεων, ο Περιφερειακός Διευθυντής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, εφαρμόζει, ως οφείλει:
- Τις διατάξεις του άρθ. 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/09-11-2015). Σύμφωνα με αυτές, δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην εκδοθείσα πρόσκληση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία. Κατά συνέπεια, η ανωτέρω προϋπόθεση αποτελεί από μόνη της την αναγκαία και ικανή συνθήκη για την επιλογή και τοποθέτησή τους. Υποχρέωση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης είναι ο ορισμός του αναπληρωτή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου με τον αναπληρωτή  του και του τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, από αυτούς που υπέβαλαν σχετική αίτηση και πληρούν την ανωτέρω μοναδική προϋπόθεση.
- Τις διατάξεις για την ποσόστωση εκπροσώπησης των δύο φύλων[3]. Έτσι, δεσμεύεται το αποφασίζον όργανο να τηρήσει όχι μόνο τις νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και την ποσόστωση εκπροσώπησης των φύλων, εφόσον είναι δυνατό, δηλαδή τον ορισμό μελών κάθε φύλου σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των οριζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και εφόσον τα μέλη που ορίζονται είναι πάνω από ένα (1). Μάλιστα, το ποσοστό αυτό θα υπολογιστεί τόσο επί του συνόλου του αριθμού των τακτικών μελών των Συμβουλίων όσο και επί του συνόλου του αριθμού των αναπληρωματικών μελών αυτών[4]. Σε διαφορετική περίπτωση, αμφισβητείται η νομιμότητά τους και προκύπτει θέμα ακυρώσεως των αποφάσεών τους.


 

Ο   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ[1] με συνημμένη την με θέμα «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΥΣΔΕ» και ημερομηνία Δεκέμβριος 2016 επιστολή σας
[2] από το από το οποίο να προκύπτει η διοικητική και διδακτική εμπειρία των ενδιαφερομένων, η επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση, καθώς και η γενικότερη κοινωνική προσφορά τους και συμμετοχή τους σε συλλογικές δράσεις,
[3] άρθ. 161 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο δεύτερο του Ν.3839/2010 (Φ.Ε.Κ. 51/τ.Α΄/29-03-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 2 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/τ.Α΄/15-07-2014) Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» και ισχύει
[4] σύμφωνα με την αριθμ. 259/2004 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου