Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 18/3/2011

Την Παρασκευή 18/3/2011 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδρίασε το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Έβρου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη συζήτηση για το πειθαρχικό παράπτωμα που υπέπεσε ο συνάδελφος Αγγελούδης Τριαντάφυλλος (ΠΕ04.03, Γυμνάσιο Κυπρίνου) της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα του από 1/9/2010 μέχρι 4/10/2010. 

Η θέση του τακτικού αιρετού μέλους του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Ταταρίδη Γιάννη είναι ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να τηρούν τον Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Πιο συγκεκριμένα:Σύμφωνα με το Ν.3528/2007, αρ.106: «Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που συντελείται με υπαίτια πράξη ή παράλειψη και μπορεί να καταλογισθεί στον υπάλληλο. Το υπαλληλικό καθήκον προσδιορίζεται τόσο από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, οι εντολές και οδηγίες όσο και από τη συμπεριφορά που πρέπει να τηρεί ο υπάλληλος και εκτός της υπηρεσίας ώστε να μη θίγεται το κύρος αυτής.»

Το άρθρο 107, παράγραφος 1, εδάφιο δ) του Ν.3528/2007 ορίζει ότι: «η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα»

Το άρθρο 109, παράγραφος 1 προβλέπει: «Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους είναι: α) η έγγραφη επίπληξη, β) το πρόστιμο έως τις αποδοχές τριών (3) μηνών, γ) η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα (1) έως πέντε (5) έτη, δ) ο υποβιβασμός κατά ένα βαθμό, ε) η προσωρινή παύση από τρεις (3) έως έξι (6) μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών και στ) η οριστική παύση», ενώ στο ίδιο άρθρο 109, παράγραφος 2, εδάφιο στ) του Ν.3528/2007, ορίζεται ότι: «η Η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα ακόλουθα παραπτώματα:….. στ) αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς…»

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, φαίνεται ότι το ΠΥΣΔΕ δεσμεύεται από το Νόμο για την απόφαση την οποία θα πρέπει να λάβει. Όμως στον ίδιο Νόμο 3528/2007, αρ.108, προβλέπεται ότι: «Κανόνες και αρχές του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας εφαρμόζονται ανάλογα και στο πειθαρχικό δίκαιο, εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος και συνάδουν με τη φύση και το σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας.  Εφαρμόζονται ιδίως οι κανόνες και οι αρχές που αφορούν: α) τους λόγους αποκλεισμού της υπαιτιότητας και της ικανότητας προς καταλογισμό, β) τις ελαφρυντικές ή επιβαρυντικές περιστάσεις για την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής, γ) την έμπρακτη μετάνοια, δ) το δικαίωμα σιγής του πειθαρχικώς διωκομένου, ε) την πραγματική και νομική πλάνη, στ) το τεκμήριο της αθωότητας του πειθαρχικώς διωκομένου, ζ) την επιείκεια υπέρ του πειθαρχικώς διωκομένου, η) την προστασία των δικαιολογημένων συμφερόντων ως λόγο που αίρει τον πειθαρχικό χαρακτήρα δυσμενών κρίσεων, εκφράσεων και εκδηλώσεων, εκτός εάν συνιστούν το πειθαρχικό παράπτωμα της χαρακτηριστικώς ανάρμοστης συμπεριφοράς», επομένως το Συμβούλιο θα πρέπει να συνεξετάσει πολύ προσεκτικά αν εφαρμόζονται τα εδάφια α και β και να τα λάβει υπόψη του.

Επειδή ο συνάδελφος Αγγελούδης ανήκει στη Β΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Ν. Έβρου, στη συνεδρίαση του συμβουλίου συμμετείχε ο συνάδελφος Παπαμιχαήλ Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος, κιν: 6947422799), ο οποίος έχει και προσωπική άποψη για το θέμα.
Η απόφαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. είναι η προσωρινή παύση του συναδέλφου Αγγελούδη για 6 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου